Regulamin "Zgarnij kalendarz"

Regulamin promocji :

“Zgarnij kalendarz”

 

§ I Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji (dalej "Promocja") jest Darpit Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

 2. Promocja została utworzona na czas ograniczony od 22 grudnia 2014 do 31 stycznia 2015.

 3. W promocji można wziąć udział tylko raz. Jednemu użytkownikowi przysługuje maksymalnie jeden kalendarz.

 4. W ramach promocji osoba musi spełniać następujące warunki:

  1. Jest osobą pełnoletnią.

  2. Zarejestrowała się w serwisie Omoto.pl dostępnym pod adresem http://omoto.pl

  3. Dokonała zakupu w czasie trwania promocji na kwotę minimum 100 zł, nie wliczając kosztów przesyłki.

 5. Uczestnik spełniający wszystkie warunki, otrzyma kalendarz. Upominek zostanie wysłany na adres podany przy rejestracji konta w serwisie Omoto.pl.


 

§ II Zasady i przebieg Promocji

 

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić warunki opisane w §1 pkt.4.

 2. Uczestnik Promocji wyrażając chęć udziału w Promocji potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

 3. O wręczeniu uczestnikowi kalendarza decyduje fakt spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa jak i aktualny stan ilości dostępnych kalendarzy.

 4. W przypadku pojawienia się przeszkód wysyłkowych związanych z podaniem przez uczestnika błędnego adresu wysyłki lub nie spełnienia jednego z warunków Promocji, organizator nie ma obowiązku powiadamiania uczestnika o zaistniałych nieprawidłowościach i faktu wykluczenia go z udziału w Promocji.


 

§ III Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w promocji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z potrzebami Promocji tj. m.in. realizacja wysyłki.

 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.