Regulamin

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa podstawowe zasady, na jakich świadczone są drogą elektroniczną usługi przez spółkę Darpit sp. z o.o. Za pomocą serwisu omoto.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Spółka lub Operator - Spółka Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie, Rożnów 700, 33-316 Rożnów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000478441, posiadającą nr NIP: 993-065-28-42 oraz REGON: 122911394, o kapitale zakładowym w wysokości: 20.100 zł. Tel: 791-368-601, email: bok@omoto.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która dokonała Rejestracji w Serwisie.
 3. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.;
 4. Konsument – Konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
 5. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod domeną omoto.pl, za pośrednictwem którego Spółka świadczy usługi na rzecz Użytkowników, polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikom narzędzi systemowych umożliwiających zawieranie między nimi umów sprzedaży Części;
 6. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi zawarta między Użytkownikiem a Spółką z chwilą potwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu;
 7. Kupujący – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu złożył ofertę zakupu Części od Sprzedającego;
 8. Sprzedający – Użytkownik, który zamieścił za pośrednictwem Serwisu ogłoszenie sprzedaży Części;
 9. Transakcja – umowa sprzedaży zawarta między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
 10. Konto - dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w Serwisie Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi, po prawidłowym zalogowaniu się, części Serwisu pozwalającej na wystawianie części do sprzedaży i kontrolę składanych przez Użytkownika zamówień, dostęp i poprawianie danych osobowych (za wyjątkiem loginu) oraz korzystanie z pozostałych Usług w Serwisie, a także możliwości modyfikacji ustawień.
 11. Części – części zamienne stosowane w pojazdach mechanicznych lub innych środkach transportu (w szczególności takich jak pojazdy samochodowe, motocyklowe, ciągniki, maszyny budowlane, przyczepy, naczepy, gokarty, łodzie) oraz wszelkie inne elementy, wyposażenie i urządzenia używane w związku z w/w pojazdami mechanicznymi i środkami transportu (w szczególności takie jak płyny eksploatacyjne, akcesoria, ogumienie, wycieraczki);
§ 3

 

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Usług zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://omoto.pl/regulamin
 4. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Serwisu przynależą wyłącznie do Operatora. Wszystkie kody źródłowe serwisu są własnością Operatora. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody Operatora.

 

§ 4

 

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnej (małoletni powyżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnieni częściowo), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego przesłanej Spółce;
 2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu w celu dokonania Rejestracji w Serwisie podają następujące dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z nazwą miejscowości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie (login), a także hasło.
 3. Rejestrację osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za pośrednictwem Serwisu, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną a także wszelkich innych czynności w ramach Serwisu może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu tych podmiotów w zakresie udzielonego jej umocowania do dokonania rejestracji oraz innych czynności w ramach Serwisu. W celu rejestracji w Serwisie osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby i następnie w terminie miesiąca od dnia rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane Operatorowi.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:
  1. posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
  2. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
  3. c) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  4. zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w §14 Regulaminu oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy – można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia przed jego upływem, pod adres: Darpit Sp. z o.o. w Rożnowie, 33-316 Rożnów, Rożnów 700lub mailowo na adres: … bok@omoto.pl (Operator niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem e-mail) lub w formie pisemnej na poniższy adres: -  33-316 Rożnów, Rożnów 700
  6. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7. zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę zgodę, przed zawarciem Umowy, na wykonanie w pełni usługi przez Spółkę przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy, nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w powyższych zapisach.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Spółka została poinformowana o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Spółki kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca postanowienia Regulamiunu oraz wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Spółką.
 9. Po przeprowadzeniu przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie zostaje utworzone dla Użytkownika Konto. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz hasła.
 10. Użytkownik obowiązany jest do bieżącego aktualizowania dotyczących go danych.
 11. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 12. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz działania na szkodę innych Użytkowników.
 13. Niedopuszczalne jest korzystanie z Konta w szczególności w celu składania ofert dotyczących własnych ogłoszeń wystawionych za pośrednictwem innego Konta.
 14. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przeznaczonego dla Firm osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej w granicach obowiązującego prawa ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane poprzez Konto w Serwisie.
 15. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
  Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że:
  1. Konto firmowe może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części,
  2. za zgodą Operatora Konto może zostać przekazane przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej.
 16. Społka ma obowiązek świadczenia usług wolnych od wad.

 

§ 5

 

 1. Spółka poprzez udostępnienie Użytkownikom narzędzi systemowych za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Części na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Spółka nie jest stroną zawieranych między użytkownikami umów sprzedaży i nie zapewnia że zarówno Sprzedający jak i Kupujący dają gwarancję zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 3. W ramach Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Części wystawionej na sprzedaż przez Sprzedającego po stałej, z góry ustalonej cenie.
 4. Sprzedaż zawierana między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa. W przypadku transakcji jednoprzedmiotowej zawierana jest jedna umowa sprzedaży dotycząca jednego przedmiotu. W przypadku transakcji wielorzedmiotowych możliwe jest zawarcie większej liczby umów sprzedaży.
 5. Sprzedający wystawiając Część na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest podać wszelkie istotne informacje dotyczące oferowanego przedmiotu, w szczególności cenę oraz inne informacje pozwalające ustalić przeznaczenie Części. Szczegółowy sposób opisu Części określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 winny być jawne i dostępne dla wszystkich osób korzystających z serwisu.

 

§ 6

 

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszający prawa osób trzecich.
 2. Niedozwolone jest oferowanie przedmiotów, których obrót jest zakazany lub podlega szczególnym ograniczeniom, lub których sprzedaż w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

 

§ 7

 

 1. W celu wystawienia Części do sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do opracowania jej opisu oraz wskazania pozostałych istotnych warunków umowy sprzedaży, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych za pośrednictwem Konta albo szczególnej aplikacji udostępnianej przez Operatora na podstawie odrębnej umowy.
 2. Opis części wystawianej do sprzedaży powinien zostać sporządzony w sposób rzetelny i kompletny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien zawierać wszelkie wymagane prawem informacje oraz nie może wprowadzać w błąd. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za błędy i nieścisłości w opracowanym przez siebie opisie Części i warunkach umowy.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do zaklasyfikowania Części do odpowiedniej kategorii.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do wskazania terminu obowiązywania opisu ogłoszenia o transakcji.
 5. Do chwili złożenia oferty zakupu wystawionej na sprzedaż Części Sprzedający może dokonać poprawek sporządzonego opisu.
 6. Umieszczając Część do sprzedaży Sprzedający oświadcza, że sprzedaż Części jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tej Części.
 7. Sprzedający zobowiązany jest do określenia sposobu zapłaty należności z tytułu zakupu Części zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez zapewnienie wyboru płatności na rachunek bankowy lub przy odbiorze Części.
 8. Użytkownicy mogą składać Sprzedającemu pytania dotyczące wystawionej przez niego Części. Treść pytania wraz z danymi takimi jak imię i nazwisko (firma) i adres poczty e-mail jest wysyłana bezpośrednio Sprzedającemu.
 9. Sprzedający może usunąć ogłoszenie po wystawieniu Części do sprzedaży w każdej chwili, jednak nie później niż do momentu złożenia oferty zakupu tej Części przez Kupującego.
 10. Sprzedający może domagać się od Kupującego, oprócz zapłaty ceny, wyłącznie uzasadnionych kosztów dostawy części, w ich rzeczywistej wysokości.

 

§ 8

 

 1. Z tytułu wystawienia Części do sprzedaży Operator nie pobiera opłat.
 2. Operator pobiera wynagrodzenie wyłącznie od dodatkowych usług/funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności związanych z promowaniem ogłoszenia, i wyłącznie po ich uprzednim zamówieniu przez Użytkownika.
 3. Szczegółowe rodzaje usług płatnych oraz należnego z tego tytułu wynagrodzenia określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Rodzaje usług płatnych podawane są także za pośrednictwem Serwisu.
 4. Należności z tytułu opłat za tytułu świadczenia przez Operatora usług płatnych może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze VAT lub w Koncie. Operator może również umożliwić inne sposoby rozliczeń, o czym zamieszcza informację za pośrednictwem Serwisu oraz Konta.
 5. Użytkownikom Kont dla Firm za należności z tytułu opłat wystawiane są faktury. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom Kont dla osób prywatnych faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.
 6. Rozliczenia z tytułu usług płatnych odbywa się w okresach rozliczeniowych będących miesiącem kalendarzowym.
 7. Faktury wystawiane są przy wykorzystaniu danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.

 

§ 9

 

 1. Użytkownik zainteresowany zakupem wystawionej do sprzedaży Części zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich formularzy dotyczących transakcji na stronach Serwisu oraz ich zweryfikowania oraz potwierdzenia poprzez wybór odpowiednich opcji. Poprzez potwierdzenie Kupujący akceptuje cenę, warunki płatności i pozostałe warunki umowy zaproponowane przez Sprzedającego w opisie Części.
 2. Składając ofertę kupna Części Użytkownik - Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko (firma), adres, numer telefonu, adres poczty e-mail.
 3. Oferta złożona przez Kupującego jest wiążąca przez okres 7 dni.
 4. Z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego i potwierdzenia przez niego warunków oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Sprzedający może odmówić przyjęcia oferty, jeżeli:
 6. a) Kupujący zwrócił się do niego ze stosowną prośbą, b) w stosunku do Kupującego wystawiono w Serwisie wiele komentarzy o charakterze negatywnym, c) Sprzedający wycofał Część ze sprzedaży przed złożeniem oferty przez Kupującego, d) zachodzą inne uzasadnione przyczyny, dla których Kupujący nie budzi zaufania Sprzedającego.
 7. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedającego jest wysyłane niezwłocznie do Kupującego na podany przez niego na Koncie adres e-mail. Informacja o zawartej transakcji znajduje się pod odpowiednimi zakładkami Konta Kupującego i Sprzedającego.
 8. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedającego jest wysyłane automatycznie do Kupującego i Sprzedającego na podany przez każdego z nich na Koncie adres e-mail. Informacja o zawartej transakcji znajduje się pod odpowiednimi zakładkami Konta Kupującego i Sprzedającego. Jednocześnie kontrahenci informowani są o danych drugiej strony, w szczególności takich jak: Imię i nazwisko/firma, adres e-mail, telefon, adres.
 9. Kupujący i Sprzedający powinni przystąpić do wykonania umowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 10. Kupujący i Sprzedający zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących praw konsumenta, sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym prawa do odstąpienia od umowy i roszczeń konsumenta związanych z niezgodnością towaru z umową.
 11. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 10

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników w ramach Serwisu, ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Operator nie odpowiada za następstwa działań lub zaniechań Użytkowników lub osób trzecich będących naruszeniem postanowień Regulaminu.
 3. Operator nie sprawdza Części oferowanych przez Sprzedających za pośrednictwem Serwisu.
 4. Ogłoszenie o oferowanej Części może zostać usunięte lub zablokowane przez Operatora, jeżeli czynności związane z tym ogłoszeniem podejmowane przez Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 5. Jeżeli zachowania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, wpływają negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu albo w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom, Operator uprawniony jest do:
  1. udzielenia upomnienia za pośrednictwem poczty e-mail,
  2. ograniczyć na czas oznaczony funkcjonalność Konta w zakresie możliwości korzystania z niektórych usług,
  3. zawiesić możliwość korzystania z Konta przez czas oznaczony,
  4. rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 6. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik traci przez oznaczony czas możliwość wystawiania do sprzedaży Części za pośrednictwem Serwisu, a już oferowane przez niego Części za pośrednictwem Serwisu zostają z niego usunięte. W takim wypadku Użytkownik nie może założyć nowego Konta ani korzystać z innych Kont w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Operatora.

 

§ 11

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika lub osób działających na jego zlecenie oraz przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem Serwisu, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.
 2. W szczególności zabronione jest posługiwanie się informacjami lub podejmowanie działań, które:
  1. stanowią lub mogą stanowić bądź prowadzić do przestępstwa;
  2. zawierają treści:
   1. pornograficzne, erotyczne, seks pokazy, seks randki, itp.
   2. szerzące lub nawołujące do nienawiści, nietolerancji, rasizmu, faszyzmu lub dyskryminacji, ze względu na narodowość, religię, przekonania polityczne itp.,
   3. obraźliwe, oszczercze, pomawiające, znieważające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób,
   4. naruszające prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych itp.;
  3. zawierają informacje promujące / reklamujące inne strony internetowe zawierające w/w treści lub w inny sposób naruszających postanowienia Regulaminu;
  4. prowadzą do nie zamierzonego przez korzystającego z sieci Internet uruchamiania się stron internetowych;
  5. utrudniają, destabilizują, uszkadzają lub nadmiernie obciążają działanie Serwisu;
  6. obejmują żądanie od innych osób udostępnienia danych umożliwiających zalogowanie się w Serwisie lub na innych stronach internetowych;
  7. prowadzą do rozpowszechniania lub udostępniania jakiegokolwiek kodu plików lub programów o charakterze szkodliwym lub niszczącym - w szczególności takiego jak wirusy; trojany, robaki, hiperłącza do takich treści;
  8. prowadzą do nieuprawnionego udostępniania lub rozpowszechniania plików bądź umieszczania hiperłącza do plików muzycznych, graficznych tekstów literackich, programów komputerowych oraz wszelkich innych utworów chronionych prawem autorskim;
  9. naruszają zasady uczciwej konkurencji;
  10. służą wyłącznie do pozycjonowania Stron w wyszukiwarkach internetowych;
  11. związane są z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem);
  12. prowadzą do podania Spółce nieprawdziwych Danych Osobowych, nieprawdziwych danych wskazywanych w toku rejestracji w Serwisie lub utworzenia Konta wskazując dane innego podmiotu bez jego pozwolenia;
  13. prowadzą do udostępniania Konta innym podmiotom niezgodnie z Regulaminem;
  14. prowadzą do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej oraz spamu, korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  15. stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206);
  16. ułatwiają lub zachęcają do naruszenia regulaminu.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub przeznaczeniem.

 

§ 12

 

 1. Operator umożliwia Użytkownikom redagowanie komentarzy zawierających ich subiektywne odczucia w stosunku do każdej zrealizowanej przez nich Transakcji oraz drugiej strony Transakcji.
 2. Komentarze są jawne i dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu.
 3. Komentarze powinny być zredagowane w języku polskim.
 4. Spółka nie ingeruje w treść komentarzy, jednak uprawniona jest do usunięcia lub zablokowania komentarzy niezgodnych z Regulaminem.
 5. Komentarze przyporządkowywane są do danego Konta oraz Transakcji.
 6. Komentarze mogą być usunięte ze stron Serwisu na zgodny wniosek obu stron danej transakcji lub po upływie 180 dni na wniosek którejkolwiek ze stron transakcji.

 

§ 13

 

 1. Użytkownik za pośrednictwem Konta uprawniony jest do zredagowania swojej wizytówki na stornach Serwisu zawierającej w szczególności opis prowadzonej przez niego działalności, dane kontaktowe/adresowe.
 2. Wizytówka nie może zachęcać do korzystania dokonywania zakupów poza Serwisem.
 3. Treść wizytówki jest jawna i dostępna dla wszystkich korzystających z Serwisu.

 

§ 14

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Spółka, która przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
  1. niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
  2. w celach marketingowych własnych produktów i usług;
  3. w wypadkach wskazanych w Regulaminie w celach zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
 3. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Spółka ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Spółka, będąca administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe swoich Użytkowników.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 6. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych Danych Osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych Danych Osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 7. Spółka prowadzi zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu.
 8. Spółka uprawniona jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub innym Użytkownikom w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu. Spółka nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Operatora w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę osoby, której dane dotyczą.
 10. Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony Danych Osobowych, w tym w szczególności do należytego zabezpieczenia Danych Osobowych otrzymanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

§ 15

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę dotyczącą danego Konta w każdym czasie za uprzednim 14 dniowym wypowiedzeniem przesyłając odpowiednie oświadczenie Operatorowi w formie pisemnej na adres Darpit sp. z o.o. Rożnów 700, 33-316 Rożnów lub elektronicznej na adres bok@omoto.pl
 3. Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem dotyczącą danego Konta z ważnych powodów z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora, ponowne zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora.
 5. Rozwiązanie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

 

Rozdział III Postanowienia Końcowe
§ 16

 

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Spółki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres darpit@darpit.pl
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

§ 17

 

 1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu, rozwiązać Umowę. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.

 

§ 18

 

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem http://omoto.pl/regulamin
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

Załącznik nr 1
Zasady sporządzania opisu

 

 1. W celu wystawienia ogłoszenia o Sprzedaży Części Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich formularzy, wskazując nazwę przedmiotu, kategorię do której zaklasyfikowana została Część, samochód, do którego dedykowana jest dana Część, opcjonalnie numer katalogowy Części, rok produkcji, stan, wagę, wielkość przesyłki, ilość sztuk oferowanej Części, cenę, dodatkowy opis Części oraz opcjonalnie umieścić zdjęcia oferowanej Części.
 2. Opis sporządzany jest w języku polskim.
 3. Cena Części winna być wskazana w złotych polskich.
 4. Sprzedający będący przedsiębiorca obowiązany jest zamieścić wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Użytkownik obowiązany jest podać informację o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;   
 6. Informacja o Cenie powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
 7. Umieszczane zdjęcia Części winny być czytelne. Użytkownik może wykorzystywać wyłącznie te zdjęcia, na korzystanie z których posiada konieczne uprawnienia.
 8. Umieszczając zdjęcia Części Użytkownik udziela Użytkownik udziela Spółce na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej, z prawem do udzielania dalszych sublicencji i nie ograniczonej terytorialnie licencji i upoważnia Operatora do korzystania z tych zdjęć w zakresie wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 613) o prawie autorskim i prawach pokrewnych to jest:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  W powyższym zakresie licencja obejmuje umocowanie do wykonywania autorskich praw zależnych. Niniejsza licencja jest ograniczona wyłącznie do celu prezentacji, promocji i reklamy Serwisu.
 9. Osoby trzecie oraz inni Użytkownicy nie mogą bez uprzedniej zgody Operatora lub właściwej osoby uprawnionej korzystać ze zdjęć Użytkowników zamieszczanych na stronach Serwisu.
 10. Opis zawarty w ogłoszeniu o wystawieniu Części do sprzedaży winien zawierać wszelkie istotne elementy opisujące daną Część oraz warunki transakcji, nie może wprowadzać w błąd oraz powinien odpowiadać obowiązującym przepisom prawa. Opis powinien zawierać wszelkie informacje wymagane na mocy obowiązujących przepisów obowiązującego prawa.
 11. Opis nie może zawierać elementów zachęcających do dokonania zakupu części poza Serwisem.
 12. Opis powinien zawierać informacje o sposobie dostawy oraz związanych z tym kosztami.
 13. W opisie może zostać zawarta informacja o terminie realizacji transakcji.
 14. Sprzedającemu mogą zostać udostępnione przez Operatora dodatkowe funkcjonalności umożliwiające odpowiednią prezentację ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu.


Załącznik nr 3

Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Darpit sp. z o.o w Rożnowie, 33-316 Rożnów, Rożnów 700, tel: 791-368-601 email: bok@omoto.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie

Rożnów 700

33-316 Rożnów

e-mail: bok@omoto.pl

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.........................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy:

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

 

 

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.