Regulamin "Perełki Omoto.pl"

REGULAMIN KONKURSU
“Perełki Omoto.pl”
z dnia 26.01.2015 r.


§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Perełki Omoto.pl”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Darpit Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, NIP:9930652842, REGON:122911394, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 4. Konkurs prowadzony jest na rzecz Organizatora.
 5. Obsługę Konkursu, w tym prowadzenie korespondencji e-mailowej z Uczestnikami i rozpatrywanie reklamacji realizuje Organizator.
 6. Konkurs jest przeprowadzany na stronie serwisu dostępnego w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/omotopl (dalej: „Fanpage”).
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”). „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Zarządcy i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 4, a nie Facebookowi.

 

§ 2. Uczestnicy

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
  1.  w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyła 18 lat,
  2. posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
  4. posiada utworzony profil użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka,
  5. posiada status Fana – lub nabyła status Fana w Serwisie Facebook w Okresie Trwania Konkursu i przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie;
  6. posiada aktywne konto w serwisie Omoto.pl,
  7. spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.


§ 3. Czas i warunki konkursu

 

 1. Konkurs trwa od 27.01.2015 r., od godz. 12:00 do 6.02.2015 r., do godz. 12:00  – z możliwością przedłużenia (dalej: „Czas Konkursu”).
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  2. polubienie strony Omoto.pl na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/omotopl,
  3. dokonanie rejestracji w serwisie Omoto.pl dostępnym pod adresem http://omoto.pl i aktywowanie konta, 
  4. wykonanie zadania konkursowego, które polega na dodaniu w komentarzu pod postem informującym o Konkursie na stronie https://www.facebook.com/omotopl, linku do oferty sprzedaży części do dowolnego pojazdu, która według uczestnika spełnia następujące kryterium: jest częścią bardzo rzadko spotykaną w sprzedaży lub unikalną. Oferta sprzedaży (link), którą uczestnik Konkursu przedstawi jako zgłoszenie konkursowe musi pochodzić z serwisu Omoto.pl i nie może być ogłoszeniem.
 3. Jeden link można zgłosić tylko raz. Oznacza to, że uczestnicy nie powinni powielać linku już zgłoszonego przez kogoś do Konkursu. Jeżeli dwie lub więcej osób doda link do tej samej oferty, to przy rozstrzyganiu Konkursu Organizator bierze pod uwagę zgłoszenie osoby, która podała ten link jako pierwsza.
 4. Jedna cześć może być zgłoszona tylko raz. Oznacza to, że ta sama lub podobna część może stanowić zgłoszenie Konkursowe tylko jednej osoby, nawet jeżeli cechuje się innym linkiem, ceną, kolorem lub podobnymi kryteriami, niż część już zgłoszona. Jeżeli dwie lub więcej osób zgłosi do Konkursu taką samą lub podobną część, to przy rozstrzyganiu Konkursu Organizator bierze pod uwagę zgłoszenie osoby, która dodała tą część jak pierwsza.
 5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w ciągu trwania konkursu.
 7. Laureatów Konkursu wybiera Organizator. Organizator wybierze zgłoszenia, które uzna za zgodne z tematem, najciekawsze i najlepiej spełniające wyznaczone kryterium.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych. 
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania zdjęć, opisów lub wpisów wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki Omoto.pl.
 11. Organizator opublikuje listę zwycięzców w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 12. Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Facebook.
 13. Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebooka.

 

§ 4. Nagrody i laureaci

 

 1. Fundatorem nagród Konkursu jest Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie jest 10 kalendarzy.
 3. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w  § 3 ust. 7.
 4. Uczestnik może zostać Laureatem tylko raz w jednej edycji konkursu.
 5. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez publikację listy zwycięzców na stronie https://www.facebook.com/omotopl.
 6. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres Laureata podany przy rejestracji na stronie Omoto.pl.

 

§ 5. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska lub pseudonimu. 
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego  imienia i  nazwiska – jeśli używa takiego w Profilu – oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie do sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamacja może być złożona na adres poczty elektronicznej bok@omoto.pl. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny do wglądu na stronie http://omoto.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.