Regulamin "Zgarnij narzędzia"

REGULAMIN KONKURSU
“Zgarnij narzędzia”
z dnia 10.11.2015 r.


§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Zgarnij narzędzia”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Darpit Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, NIP:9930652842, REGON:122911394, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 4. Konkurs prowadzony jest na rzecz Organizatora.
 5. Obsługę Konkursu, w tym prowadzenie korespondencji e-mailowej z Uczestnikami i rozpatrywanie reklamacji realizuje Organizator.
 6. Konkurs jest przeprowadzany na stronie serwisu dostępnego w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/omotopl (dalej: „Fanpage”).
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”). „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Zarządcy i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 4, a nie Facebookowi.

 

§ 2. Uczestnicy

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
  1. w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyła 18 lat,
  2. posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
  4. posiada utworzony profil użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka,
  5. nabyła status Fana w Serwisie Facebook w Okresie Trwania Konkursu,
  6. spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.


§ 3. Czas i warunki konkursu

 

 1. Konkurs trwa od 10.11.2015 r., od godz. 12:00 do 1.12.2015 r., do godz. 12:00  – z możliwością przedłużenia (dalej: „Czas Konkursu”).
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  2. polubienie strony Omoto.pl na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/omotopl,
  3. udostępnienie publiczne posta konkursowego za pośrednictwem portalu Facebook,
 3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w ciągu trwania konkursu.
 5. Laureata Konkursu wybiera Organizator. Organizator wybierze zpośród uczestników spełniających wyznaczone kryteria jedndego laureata.
 6. Organizator wytypuje zwycięzce w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu i wyśle powiadomienie do niego.
 7. Laureat Konkursy powinien w ciągu 3 dni od dnia wysłania powiadomienia odpowiedzieć na wiadomość, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 8. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania zdjęć, opisów lub wpisów wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki Omoto.pl.
 9. Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Facebook.
 10. Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebooka.

 

§ 4. Nagrody i laureaci

 

 1. Fundatorem nagród Konkursu jest Organizator.
 2. Nagroda w konkursie jest Skrzynka Yato z kompletem 80 narzędzi o wartości 374 zł brutto.
 3. Lauret wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w  § 3 ust. 5.
 4. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez publikację listy zwycięzców na stronie https://www.facebook.com/omotopl.
 5. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres Laureata podany przy rejestracji na stronie Omoto.pl.

 

§ 5. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska lub pseudonimu. 
 3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego  imienia i  nazwiska – jeśli używa takiego w Profilu – oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie do sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamacja może być złożona na adres poczty elektronicznej bok@omoto.pl. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny do wglądu na stronie http://omoto.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.